Obchodní podmínky

O B E C N É   D O D A C Í   P O D M Í N K Y

DÍLO / ZBOŽÍ

POJMY

Odběratel/Objednatel – právní subjekt odlišný od Dodavatele, který na základě Objednávky nebo Smlouvy Dodavatele odebírá zboží, nebo dílo a je specifikován v Objednávce/Smlouvě

Dodavatel/Zhotovitel – G-Team INOX SERVIS s.r.o., Náměstí osvobození 6, 753 61 Hranice 4 – Drahotuše, IČ: 278408169, DIČ: CZ278408169. Společnost je zapsána v OR, vedeným Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka číslo 43209.

Místo plnění – místo realizace Plnění určené v Objednávce/Smlouvě

Termín plnění – termín realizace Plnění určený v Objednávce/Smlouvě

Objednávka – je samostatný dokument vystavený Odběratelem a potvrzený bez výhrad Dodavatelem, jejímž předmětem je koupě zboží, realizace díla nebo poskytnutí služby Dodavatelem jako prodávajícím nebo Zhotovitelem pro Odběratele jako kupujícího nebo Objednatele

Plnění – dodávka zboží nebo realizace díla nebo poskytnutí služeb případně kombinace všech nebo některých z nich jak je specifikuje Objednávka/Smlouva

Smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo nebo obdobný typ smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, realizace díla nebo poskytnutí služby Dodavatelem jako prodávajícím nebo zhotovitelem pro Odběratele jako kupujícího nebo objednatele

Smluvní strana – Odběratel nebo Dodavatel

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky Odběratele

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto "Obecné dodací podmínky pro dílo G-Team INOX SERVIS s.r.o. (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a společností:

G-Team INOX SERVIS s.r.o.

Nám. Osvobození 6, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 43209

(dále jen „zhotovitel“) (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ).

V případě rozporu mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.2 Smlouva znamená dohodu podepsanou smluvními stranami formou smlouvy o dílo, nabídku vydanou Zhotovitelem ve prospěch Objednatele a Objednatelem, písemně v celém rozsahu, potvrzenou včetně všech příloh, nebo objednávku zaslanou Objednatelem Zhotoviteli a Zhotovitelem písemně potvrzenou včetně všech příloh, pokud k případným změnám Zhotovitele v potvrzení objednávky nemá objednatel další připomínky. V případě, že Objednatel v potvrzení nabídky zhotovitele odkáže na obchodní podmínky, které odporují těmto Podmínkám, nebo potvrzení nabídky obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, Smlouva uzavřena není. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 OZ.

 

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

2.1 Ceny uvedené ve Smlouvě jsou pevné, zvýšení podléhají pouze v opodstatněných případech.  

2.2 Objednatel uskuteční platby zhotoviteli v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě a na základě dokumentů předaných zhotovitelem v souladu se Smlouvou.

2.3 Veškeré platby, včetně zálohových, uskutečňuje Objednatel na základě faktur (zálohových listů), které musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonnými předpisy.

2.4 Splatnost zálohové faktury je 7 dnů, splatnost konečné faktury je 30 dnů, ode dne jejího vystavení, pokud není uvedeno jinak. Dnem úhrady příslušné částky se rozumí její připsání na účet Zhotovitele.

2.6 Objednatel má právo zadržet platbu nebo její část pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě.

 

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

 

3.1 V případě, že dílo nelze provést v termínu uvedeném ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o důvodech zpoždění a nejbližším náhradním termínu dodávky. Zároveň je Zhotovitel, povinen přijmout veškerá nutná opatření vedoucí k minimalizaci takového zpoždění.

3.2 V případě že zhotovitel, vyjma případů uvedených v článku 3.3 těchto Podmínek, neprovede dílo nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě, má objednatel právo:

          a) Uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání.

          b) Odstoupit od Smlouvy pokud je doba prodlení delší než 180 dnů.

3.3 Zhotovitel nezodpovídá za prodlení, které je způsobeno chybou nebo neplněním povinností ze strany objednatele nebo událostí vyšší moci a které brání zhotoviteli v plnění jeho smluvních povinností. V takovém případě dohodne Zhotovitel s Objednatelem náhradní termín, který respektuje zdůvodněnou dobu, po kterou zhotovitel nemohl z výše uvedených důvodů plnit svoje smluvní povinnosti. Zároveň je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly jako důsledek prodlení Objednatele.

 

4. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

 

4.1 Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen provést dílo v místě určeném Smlouvou.

4.2 Vlastnické právo k dílu dle Smlouvy přechází na Objednatele v okamžiku zaplacení 100% smluvní ceny díla.

4.3 Jestliže je dílo vyráběno z materiálů nebo částí dodaných objednatelem, potom vlastnictví těchto materiálů nebo částí nepřechází v žádné fázi výroby a dodávky z objednatele na zhotovitele.

4.4 Nebezpečí škody na díle nese až do předání díla objednateli zhotovitel a přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a je povinen obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

5.2 Pokud to povaha díla umožňuje, má Objednatel právo s cílem ověření plnění smluvních povinností, na svoje náklady, provést kontrolu díla nebo jeho části, a to po předchozím písemném upozornění Zhotovitele. Zhotovitel musí umožnit Objednateli nebo jím pověřenému pracovníkovi za účelem provedení kontroly přístup do prostorů, kde je dílo realizováno. Zhotovitel na požádání předá kopie zkušebních protokolů, případně poskytne k nahlédnutí i jiné výrobní podklady. Výsledek každé inspekční zkoušky bude zaznamenán v protokolu (zápise).

5.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním. Dokončením díla se rozumí stav díla, kdy je dílo způsobilé sloužit svému účelu a má vlastnosti a parametry dle Smlouvy.

5.4 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla min. 3 pracovní dny před ukončením prací na díle.

5.5 Po úspěšném provedení funkční zkoušky díla (komplexním vyzkoušení, garančním měření, ověřovacím provozu, vizuální kontrole nebo jiném způsobu stanoveném Smlouvou) podepíší objednatel a zhotovitel "Protokol o předání a převzetí díla". V protokolu o předání a převzetí díla je objednatel povinen uvést zda dílo přebírá bez výhrad nebo s výhradami a v případě výhrad uvést s jakými výhradami. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jen drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5.6 V případě sporu ohledně kvality díla, může Objednatel požadovat provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se zkouškou prokáže, že dílo odpovídá Smlouvě, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů spojených s provedením zkoušek a na prodloužení dodacího termínu o dobu nutnou pro provedení těchto zkoušek.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

6.1 Na vady díla zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 12 měsíců od převzetí díla objednatelem, pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

6.2 Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána (uvedeno jak se vada projevuje).

6.3 Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit bez zbytečného odkladu od doručení oznámení vad. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá a v případě uznání vady také způsob, jakým budou uspokojena práva Objednatele z vadného plnění, tj. zda Zhotovitel dílo opraví, provede náhradní dílo nebo poskytne objednateli slevu z ceny díla.

6.4 Zhotovitel je povinen v případě uznané reklamace vyřídit reklamaci v co nejkratší technicky obhajitelné lhůtě ode dne oznámení vady a uplatnění práva z vadného plnění objednatelem.

6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo vadou dotčenou část díla užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny běžným opotřebením nebo nesprávnou montáží nebo údržbou, která je prováděna v rozporu s předpisy Zhotovitele, nebo provozem, který je prováděn v rozporu s provozními předpisy Zhotovitele nebo nadměrným přetěžováním nebo dalšími podobnými vlivy, které nemá možnost Zhotovitel jakkoliv ovlivnit.

6.7 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo je prosté vlastnických práv třetích osob.

6.8 Zhotovitel zaručuje, že žádná průmyslová práva třetích stran, speciálně žádná patentová práva nebudou porušena. Zhotovitel se zavazuje ochránit Objednatele před reklamacemi uplatněnými držiteli patentů. Jakékoliv licenční poplatky splatné pro dílo budou hrazeny Zhotovitelem.

6.9 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady, které jsou způsobeny informacemi, dokumenty, výkresy, materiálem, výrobky a ostatními službami, které poskytl Objednatel pro plnění Smlouvy.

6.10 Ve smyslu zák. 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) § 13 odst. 1 písm. b) Zhotovitel tímto přenáší povinnosti stanovené § 10 a § 12 tohoto zákona na objednatele.

6.11 Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou Kooperativa uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku až do výše plnění min. 30 mil. Kč.

 

7. NÁHRADA ÚJMY

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou Objednateli porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila událost vyšší moci.

7.2 Odpovědnost za újmu, včetně ušlého zisku, způsobenou Objednateli Zhotovitelem porušením povinností ze strany Zhotovitele, na základě níž vznikla Objednateli újma, je omezena do výše 80% ceny díla Zároveň platí, že Objednatel nemá právo na náhradu újmy z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad (i pokud se vada vyskytne v průběhu záruční doby) v případě, že zhotovitel uspokojí nároky objednatele z vadného plnění.

7.3 Ustanovení čl. 7.2 se neuplatní v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

8. SMLUVNÍ POKUTY

 

8.1 Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla a pro případ nedodržení termínu splatnosti faktury ze strany objednatele.

8.2 Jestliže zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nedodrží termín provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý ukončený kalendářní den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty je 5% z ceny díla.

8.3 Jestliže objednatel z důvodů, za které odpovídá, nedodrží termín splatnosti faktury zhotovitele, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky za každý ukončený kalendářní den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty není omezena.

 

9. VYŠŠÍ MOC

 

9.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností ze Smlouvy, jestliže takovéto porušení je výsledkem a v souvislosti s působením vyšší moci. Pro účely toho článku se vyšší moci rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Objednatele nebo Zhotovitele, jako např. vládní příkazy, nové zákony, válka, revoluce, generální stávka v rámci oboru, povodně, požáry, epidemie apod.

9.2 Strana, jejíž plnění je ohroženo vyšší moci, je povinna neprodleně informovat druhou stranu, spolu s předloženými důkazy existence vyšší moci a se sdělením, že plnění je negativně ovlivněno, ohroženo nebo zdrženo. V případě, že není možné toto sdělení odeslat, bude odesláno v době nejdříve možné. Jakmile důsledky vyšší moci pominou, strana, jejíž činnost je vyšší moci ovlivněna, je povinná informovat druhou stranu o ukončení působení vyšší moci. Termín smluvního plnění bude prodloužen o dobu, po kterou vyšší moc bránila v plnění smluvních povinností.

9.3 V případě, že jedné nebo druhé straně brání v plnění vyšší moc po období delší jak tři (3) měsíce, smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. V případě ukončení Smlouvy z důvodu vyšší moci, každá strana nese svoje náklady vzniklé jako výsledek této skutečnosti.

 

10. ŘEŠENÍ SPORU

 

10.1 Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle českého práva. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření k tomu, aby všechny spory a neshody, které mohou vzniknout v průběhu plnění Smlouvy nebo ve spojení s ní byly řešeny vzájemným přátelsky přímým neformálním jednáním.

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY, POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

 

11.1 Zhotovitel ani Objednatel nejsou oprávněni, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, postoupit Smlouvu, jakož i práva a/nebo povinnosti z ní plynoucí, jakýmkoliv způsobem třetí straně.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1 Podmínky výslovně neupravené Smlouvou se řídí OZ a souvisejícími předpisy.

12.2 Ukáže - li se jedno nebo více ustanovení Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo nevykonatelným, zůstává Smlouva jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti, zdánlivosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Zhotovitel a objednatel se zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel Smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.

12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel a objednatel uvádí, že Smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání.

12.4 Objednatel přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností.

12.5 Zhotovitel a Objednatel výslovně potvrzují, že podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá z nich měla příležitost ovlivnit obsah Smlouvy. Nejedná se tedy o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu OZ a objednatel se necítí být slabší smluvní stranou.

 

 V Hranicích dne: 10.8.2020

 

Roman Lebánek                                                                  Ing. Jiří Ryška

jednatel společnosti                                                           jednatel společnosti